Tuesday, March 22, 2011

Earthquakes and Tsunamis! Where Were You? Ki Kote Nou Te Ye?...Haitian, Chilean, New Zealand Children's Prayers for Japanese Children


Book Review

Purchase this book right on this page

"Earthquakes & Tsunamis: Where Were You? Ki Kote Nou Te Ye?....Haitian Children Quake Survivors' Prayers for Japanese Children is a children's and Young Adult (YA) book. Where Were You? Ki Kote Nou Te Ye? Dónde Estuvieron? Earthquakes, Tsunami Stories, and Prayers from Chilean, Haitian, and New Zealand Children to Japanese Children is a children's and young adult book that allows children who survive natural disasters to tell their stories and talk about their fears and hope for a better tomorrow. In Where Were You? Ki Kote Nou Te Ye? Dónde Estuvieron?, Haitian children who survived a 35-second quake talk about their chain of events and send payers and comfort to Japanese children who went through a 5-minute quake, dvastating inland tsunami, and fear of nuclear radiation. Visit http://haitiancreolemp3.libsyn.com or http://childrenscreolebooks.blogspot.com or http://kreyolpalekreyolkonprann.blogspot.com to find additional Haitian Creole resources."

Purchasing Links:

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.
Purchase this new title, "Earthquakes and Tsunamis: Where Were You?....Haitian, Chilean, and New Zealand Children Send Prayers to Japanese Children" at Kindle Direct Publishing on Amazon.com


Sunday, March 6, 2011

Parents and ESL Teachers Can Use: ""Haitian Creole Word Market Carnival: 101 Haitian Creole Reading Exercises..."

The following is only a sample of "Haitian Creole Word Market Carnival: 101 Haitian Creole Reading Exercises..."


Get the complete set of reading exercises by email delivery. Pay first using Paypal below

Learn Haitian Creole in a Few Days

"Improve your Haitian Creole Reading Skills with these 101 Reading Exercises."

..........

5. Poukisa ou bay manti konsa? Why do you tell lies like this?

6. Ansanm ansanm nou va triyonfe – Together we will triumph

7. Sezon Kanaval la gen tan kòmanse nan Trinidad ak Brezil – The Carnival season has already started in Trinidad and Brazil.

8. Tout moun ap ri, voleponpe, epi danse muzik Soka (nanm Kalipso). Everyone is laughing, jumping, and dancing Soca music (soul of Calypso).

9. Eske ou pral Kenskòf oswa Boutilye? Non. M pral Montay Nwa – Are you going to Kenskoff or Boutiliers? No. I am going to Montagne Noire

10. Yon fwa tranblemantè a fin pase. Debri ak fatra pran Pòtoprens, capital Ayiti – Once the earthquake took place (passed). Rubble and trash take over Port-au-Prince, Haiti’s capital

11. Pi gwo vedèt Soka muzik rele Machel Montano. Li fèk lage trantsenkyèm albòm li alvèy konkou populè ki rele Soca Monarch – Soca Music’s biggest star’s name is Machel Montano. He has just released his 35th disc on the eve of the popular competition named Soca Monarch.

12. Trinidad ak Tobago gen yon lòt vedèt ki rele ‘Ras Star’ Franklin. Li fèk sot jwe pou komunote Cocorite oswa Coco Sweet. Yonn nan chanson li chante rele ‘Soca Fire.’ – Trinidad and Tobago has a new star whose name is ‘Ras Star’ Franklin. He has just played for his community named Cocorite or Coco Sweet. One of the songs he sang is ‘Soca Fire.’

13. Pa gen lekòl Jodi-a – There is no school today (school is out today).

14. Jodi-a se yon jou fèt. Pa gen travay – Today is a holiday – there is no work.

15. Pa chita sou chèz sa-a. Li rezève pou prezidan konpayi a – Do not sit on this chair. It is reserved for the president of the company

16. Paran timoun yo pa ka (pa kapab) ba yo manje. Pase yo kite yo mouri grangou, yo voye timoun yo bay moun ki ka elve yo – The children’s parents can not feed them. Instead of letting them die of hunger, they give them away to those who can raise them.

17. Al fè pwovizyon nan mache Petyonvil maten an – Go shopping at the Petionville market this morning.

18. Eske ou pral nan legliz katolik la Jodi-a? - Are you going to the catholic church today?

19. Non, m pa pral nan okenn legliz – No, I am not going to any church.

20. Poukisa ou mare sentu byen di konsa? Pa tounen yon pongongon. Pa anmède-m – Why did you tie your waist like this? Do not be a pain in my butt. Do not bother me

21. Doktè a ekri yon lòt (nouvèl) prescripsyon pou nouvo medikaman an – The doctor wrote another (new) prescription for the new medication.

22. Alèkile tout moun vin fou pou yon ayfonn (iphone), oubyen yon aypad (ipad). These days, everybody goes crazy for an iPhone or an iPad.

23. Kanaval Rio se gwo koze. Tout moun degize epi yo chante, danse, ak bwè bwason toupatou – Rio Carnival is a big deal. Everyone wears mask, sings, dances and drinks beverages everywhere.

24. An 2010, pa-t gen (pa te gen) Kanaval an Ayiti akoz tranblemantè a ki te two frèch sou nanm tout moun nan peyi a – In 2010, there was no Carnival in Haiti because of (due to) the quake that was too fresh on everybody’s soul in the country.
25. Ane sa-a, gen rara nan vilaj Ayiti. Gen kanaval nan gwo vil yo tou – This year, there is popular dance/celebration in the villages of Haiti. Carnival takes place in the big cities too.
...........................
Learn Haitian Creole in a Few Days

"Improve your Haitian Creole Reading Skills with these 101 Reading Exercises."


Saturday, March 5, 2011

Friday, March 4, 2011

Learn Haitian Creole in a few Days: Egzèsis Lekti Kreyòl -- Haitian Creole Reading Exercises
Goats - Kabrit; Tikabrit - Kids; Male goats - Bouk Kabrit; Female goats - Femel kabrit


Donkey - Bourik. Egzanp/Example: Bourik la fin manje epi li tonbe galope - The donkey had finished eating. And it started to gallop.
Sa-a se yon tablo
Order Your sheets of Haitian Creole Reading Exercises now

Delivery by Email only for now. Make sure to include your email in Paypal!


This is only a sample. Purchase the rest of the text above!

1. Mari sonje mennaj li anpil. Li pa ka konsantre sou leson lekòl li – Mary misses her boyfriend a lot. She can not focus on her school homework.

2. Woulibè oswa opòtinis renmen tout bagay gratis – Freeloaders like free stuff

3. Suspann pale anpil. Di sa ou ap (wap) di a – Stop talking a lot. Get to the point

4. Jan pa renmen sa lè mèt la jennen-l devan tout klas la – John does not like it when the teacher put him on the spot in front of the whole class.

5. Devwa sa-a fasil tankou dlo. Se dlololo ! This homework is as easy as pie !

6. Tipapa bege toutan. Li rayi sa lè moun di li, ‘Kite sa. Bliye sa. Pa bay tèt ou pwoblèm.’ –Tipapa stutters all the time. He hates it when people say to him, “Never mind! Forget about it. Do not bother.”

7. Manno s-on nèg chèlbè. Li renmen abiye byen. Men gran frè-l la abiye vaykevay. Ou ta di yo pa gen menm paran. Yo se de moun diferan – Manno is an elegant man. He likes to dress up. However his brother is disorganized. He dresses negligently. You would say they do not have the same parents. They are two different people.

8. Si nou sou, nou pa patisipe nan fèt la – If you are drunk, you can not participate in the party.

9. Eleman sa-a se yon pongongon nan dèyè ti fanm sa-a. Li pa janm tande lè yon fi di-l non –

10. This guy is a pain in the butt of this young woman. He never hears when a woman says no.